Játékszabályzat

A Bersy játékszabályzat Facebook nyereményjátékához


A Játék szervezője: BERNI-CLOTHES 2020 KFT (1141 Budapest Szugló u. 82. Adószám: 27314038-2-42.) (Továbbiakban: „Szervező”)

1. A játékban résztvevők köre

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk 685. § b bekezdés meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A játék időtartama

Mindig az adott Facebook posztban kerül feltűntetésre. 

3. A nyereményjáték feltélte

A játékos ellátogat a Bersy Facebook oldalára, ahol nyereményjátékos posztban a meghatarozott feladatot pontosan teljesíti. 

4. A nyeremény, sorsolás

A Játék lezárását követően 1 napon belül a Szervező elektronikus sorsolást tart 

A sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a játék ideje alatta a 3. pontban leírtakat teljesítik. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. 

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel

A sorsolás időpontját a posztban a Szervező adja meg.

 A nyereményjáték közzé tétele

A nyereményjáték a Bersy Facebook oldalán kerül népszerűsítésre.

5. Elérhetőségek

A nyereménnyel kapcsolatos bármely észrevétel esetén a Nyertes a Bersy Facebook oldalán privát üzenetben tudja felvenni a kapcsolatot 

6. Visszaélések

 Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

7. A nyertesek értesítése

A Szervező a nyereménysorsolást követő 48 órán belül a kisorsolt nyerteseket üzenetben  értesíti, és tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot.

8. A nyeremények átvétele

A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint. A nyereményt személyesen lehet beváltani, átvenni, e-mailben kuponkód formájában elküldeni vagy futárszolgálat segítségével kerülnek kézbesítésre  kisorsolt nyertesekhez. 

A Játékban résztvevők hozzájárulnak, hogy nyeremény esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, hogy nyereményük átadása megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre fenntartott határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező választhat pótnyertest.

Téves adatok miatti kizárás

Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Cselekvőképesség

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

10. A nyeremények kezelése

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.A nyeremények utáni Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

11. Adatszolgáltatás

A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

12. A játékos adatszolgáltatása, hozzájárulása

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és kommentjét a sorsolás lebonyolítása, a Játékban való részvétele, nyertessége esetén a nevét a nyertes-lista kommunikálása, e-mail címét, telefonszámát, továbbá lakcímét a kapcsolattartás, illetve a nyeremény átadása, átvétele céljából a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info-tv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

· részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

· személyes adataikat (név) megadják;

· személyes adataikat (név, telefonszám, e-mail cím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;

· róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;

13. Adatkezelés

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (BERNI-CLOTHES 2020 KFT .(1141 Budapest Szugló u. 82. Adószám: 27314038-2-42) illetve e-mailben az info@bersy.hu címen. 

14. Szabályzat elfogadása

A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

15. Promóció támogatói

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing information to  BERNI-CLOTHES 2020 KFT and not to Facebook.

“Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a  BERNI-CLOTHES 2020 KFT.(kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.”

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A Szervező a Facebook-ot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

16.Változtatás joga

A szervező a meghirdetett játékok esetében a változtatás jogát fenntartja.